PDF Tlačiť E-mail

Podmienky prijatia do DSS


Prijímanie občanov do domova sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Smernicou č. 005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

 

Prijatiu do DSS predchádza proces posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vrátane povinných príloh uvedených v bode 15 žiadosti) a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu potvrdený obvodným lekárom zašle žiadateľ na adresu:

 

 

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

 

Úrad BBSK vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Originál Rozhodnutia občan zašle na BBSK a požiada o vyznačenia právoplatnosti. BBSK vyznačí právoplatnosť a vráti Rozhodnutie občanovi.


Následne žiadateľ o sociálnu službu doručí Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (vrátane povinných príloh – kópia právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a kópia Posudku o odkázanosti na sociálnu službu) na adresu poskytovateľa sociálnej služby:

 

Domov sociálnych služieb

Pionierska 850/13

962 12 Detva

 

V prípade, že v zariadení nie je voľné miesto, DSS zaeviduje žiadosť do poradovníka čakateľov. Poradovník BBSK

 

Zoznam  zariadení sociálnych služieb v BBSK nájdete na webovej stránke www.vucbb.sk

V prípade uvoľnenia vhodného miesta DSS vyzve občana v časovej postupnosti, v akej bola jeho žiadosť do poradovníka zaradená, na vyjadrenie sa k nástupu do DSS a uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 

K nástupu do DSS je potrebné priniesť:

· platný občiansky preukaz

· preukaz poistenca zdravotnej poisťovne

· preukaz ZŤP

· zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie

o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch

· lieky na 1 mesiac

· potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni tlačivo je možné stiahnuť z tejto webovej

· stránky v záložke „Tlačivá“)

· potvrdenie o aktuálnom príjme

· vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (tlačivo je možné

· stiahnuť z tejto webovej stránky v záložke „Tlačivá“)

· osobné šatstvo a obuv na prezlečenie označené menom

hygienické potreby (hygienické vreckovky, vlhčené obrúsky) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky, barly, korzety a pod. )

 

Poskytované služby a úhrady

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

V domove sociálnych služieb sa:


 

a) poskytujú odborné činnosti:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- výchova

b) zabezpečujú odborné činnosti:

- rozvoj pracovných zručností

- ošetrovateľská starostlivosť

c) poskytujú obslužné činnosti:

- ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

- vecné plnenia spojené s poskytovaním ambulatnej sociálnej služby

d) zabezpečujú ďalšie činnosti:

- záujmová činnosť

e) utvárajú podmienky na ďalšie činnosti:

- vzdelávanie

- úschova cenných vecí.

 

Na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovaných sociálnych služieb sa v DSS používajú metódy, postupy a techniky sociálnej práce, ošetrovateľstva a iných vedných disciplín, ktoré  zodpovedajú poznatkom humánne orientovaných vied a sú používané cielene a transparentne na zabezpečenie holistického prístupu k PSS, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania. Pri poskytovaní  SS sa vychádza z nasledujúcich zásad:


- dodržiavanie ľudských práv a slobôd

- rešpektovanie osobnosti PSS a jeho vlastnej vôle

- dodržiavanie ochrany osobnosti osobných údajov a mlčanlivosti.

 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením BBSK o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sú sociálne služby poskytované za úhradu:

 

 

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti na sociálnu službu a formu poskytovanej služby:

 

Ambulantná forma                      Týždenná pobytová forma

V. stupeň 1,00 € na deň                       2,60 € na deň

VI. stupeň 1,30 € na deň                      3,30 € na deň


2. Stravovanie - úhrada sa stanovuje v závislosti od veku a od druhu odoberanej stravy.

Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s týždennou pobytovou službou je povinný odobrať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou je povinný odobrať aspoň jedno jedlo denne.

 

Cenník stravy


Strava

Vek

do 3 rokov

3-6 rokov

6-10 rokov

10-18 rokov

nad 18 rokov

Raňajky

0,52 €

0,54 €

0,56 €

0,60 €

0,60 €

Desiata

0,18 €

0,19 €

0,20 €

0,21 €

0,21 €

Obed

1,04 €

1,08 €

1,12 €

1,20 €

1,20 €

Olovrant

0,18 €

0,19 €

0,20 €

0,21 €

0,21 €

Večera

0,68 €

0,70 €

0,72 €

0,78 €

0,78 €

Stravná jednotka

2,60 €

2,70 €

2,80 €

3,00 €

3,00 €

Režijné náklady 20%

0,52 €

0,54 €

0,56 €

0,60 €

0,60 €

Suma spolu

3,12 €

3,24 €

3,36 €

3,60 €

3,60 €

 

3. Ubytovanie. Denná sadzba na užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti je :

- pokiaľ obytná jednotka plne nezodpovedá svojim  dispozičným riešením a vybavením požiadavkám stanoveným  v prílohe č. 1 k VZN č. 41/2019, úhrada je 0,12 €/m²

- úhrada za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 0,06 € na deň

- základná úhrada za vecné plnenia spojené s bývaním  je 0,40 € na deň

- ak prijímateľ užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva sa znižuje o 30%

 

4. Denná sadzba úhrady za vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej služby v spoločných priestoroch je 0,30 € na deň


5. Výška úhrady za upratovanie je 0,50 € na deň


6. Výška úhrady za pranie, žehlenie, a údržbu bielizne a šatstva je 0,50 € na deň.


Výška celkovej úhrady za týždenne poskytované  sociálne služby sa v kalendárnom  mesiaci určuje ako 22-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti  a pohybuje sa  vo výške  od 138 € do 218 €.


Výška celkovej sumy úhrady za ambulantne poskytované sociálne služby a sa v kalendárnom  mesiaci určuje ako 22 -násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti sa pohybuje sa  vo výške od 51 € do 125 €.

 

Súbory na stiahnutie/odkazy na stránky BBSK:


VZN č. 41/2019:


Smernica o prijímaní občanov:


Zákon 448/2008:

 

Novinky a akcie

Programovanie Hardware
Čítať celý článok...
 
Deň Zeme

Čítať celý článok...
 
Mikuláš

Čítať celý článok...
 
Šaško a kráľ
Čítať celý článok...
 
Muzikoterapia na slniečku
Čítať celý článok...

Anketa

Páči sa Vám obsah našej stránky?
 

Kto je online

Máme online 5 hostí 
Prevádzkované na Joomla!.                                                     Vyhovuje špecifikácii XHTML a CSS.